Read Publications Online For Free

การพัฒนาตนเองครูพริ้มเพราทองสุข

การพัฒนาตนเองครูพริ้มเพรา ทองสุข primprao55

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการActiveLeanning

Best Practice อ.ไชยพัฒน์ นัยเนตร KruChaiwat

รายงานการออกแบบการเรียนรู้สู่โครงงานอย่างง่ายหน้าเดียวProjectBasedLearningPBL12ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผลงานที่เกิดจากการจัดอบรมให้แก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบGoogleMeetในวันที่17สิงหาคม2564จำนวน6ชั่วโมงและปฏิบัติการจัดทำผลงานระหว่างวันที่1728สิงหาคม2564เนื้อหาการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยStep110การออกแบบการเรียนรู้ActiveLearningตามหลัก“ศาสตร์พระราชา”ธรรมชาติรายวิชาโครงงานอย่างง่ายหน้าเดียวทักษะในศตวรรษที่21PatternBasedLearningPBL1และProjectBasedLearningPBL2เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปและรายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำข้อมูลการดำเนินการปัญหาและข้อเสนอแนะสู่การวิเคราะห์ผลเพื่อวางแผนการปรับปรุงพัฒนาการจัดอบรมในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณอาจารย์ครรชิตมนูญผลท่านวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมขอขอบพระคุณเจ้าของผลงานทุกท่านที่นำมาใช้ในการจัดทำรายงานและขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ย

รายงานการออกแบบการเรียนรู้ สู่โครงงานอย่างง่ายหน้าเดียว jt2554

ข้อมูลทั่วไป3ใส่QRcode

ข้อมูลทั่วไป 3 ใส่ QR code som.phuket2524

SARปีการศึกษา๒๕๖๔โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง

SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง Nattinan Simpha

เล่นเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน

Play learn and grow together thidarat_katai

แผนปฏิบัติการปี2565เขตฯ

แผนปฏิบัติการปี 2565 เขต ฯ bansayaschool

คู่มือการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์แบบเชิงรุกActiveLearningสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่46

คู่มือการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์แบบเชิงรุก Active Learning note_butterfly

คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี2565

คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 kemmika-12

✅เรียนเหอะอยากสอนEP29การสร้างห้องเรียนแบบActiveLearningด้วยMentimeterนางสาวศุภรลัคน์นนท์แก้ว

✅เรียนเหอะ อยากสอน EP. 29 _ การสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning ด้วย Mentimeter นางสาวศุภรลัคน์ นนท์แก้ว krusupornluck2515

การวัดและประเมินผลในช่วงCovidนำเสนอ

การวัดและประเมินผลในช่วงCovid-นำเสนอ The nextgen evaluation

โครงร่างวิจัยในชั้นเรียนเอกสารในการเรียนรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ1รหัสวิชาGD58602

โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน 15 กาญจนา ม่วงฉะคร่ํา

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยPLC22564

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วย PLC 2-2564 ครูประเสริฐศรี สุทธิพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยรรบ้านม่วงโตน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย รร.บ้านม่วงโตน กฤษณา สุภามงคล

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย“พลิกโฉมโรงเรียนพัฒนาการอ่านเขียนนำสู่ศตวรรษที่21”ปีการศึกษา2564

รโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไรายงานตามนโยบาย “พลิกโฉมโรงเรียน พัฒนาการอ่านเขียน นำสู่ศตวรรษที่ 21” ปีการศึกษา 2564 ซอ'แซน ฉันท์ชนก

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกActiveLearning

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning The nextgen evaluation

แผนการสอนสังคมป4ActiveLearning

แผนการสอนสังคม ป.4-Active Learning ครูแอน สังคมสนุกสนาน

การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบActiveLearningโดยใช้วิ

การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้วิธีการสอนแบบ CLT ปีการศึกษา 2564 Teacher.Orawan Pudmon

SAR2563รรบ้านนาดีสร้างบง

SAR 2563 ร.ร.บ้านนาดีสร้างบง Nattinan Simpha

วิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

วิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน อารีรัตน์ รัตนวิลัย

PAผอชำนาญการพิเศษ

PA ผอ.ชำนาญการพิเศษ Wan Piti

แผนการจัดการเรียนรู้ActiveLearning

แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning Peamika Ainchai

โรงเรียนบ้านห้วยกะปิมีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และความรู้จากสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันในระหว่างการจัดการเรียนการสอนโดยฝึกการพูดฟังเขียนอ่านและ
สะท้อนความคิดผ่านสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active learning จริยาพร ขวัญยืน

การนิเทศภายในสถานศึกษาปี64

การนิเทศภายในสถานศึกษา-ปี-64 ปริวรรต คําวรรณ

การสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

แฟ้มสะสมผลงาน เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ภาค ค สุนิสา พลหาญ

หนังสือข้อมูลของดรอภิชาติอนุกูลเวช

หนังสือข้อมูลของ ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช Abhichat Anukulwech

พื้นฐานของบอร์ดเกมและการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกActiveLearningสำหรับครูในศตวรรษที่21

พื้นฐานของบอร์ดเกมและการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 lsaen7777

แผนการจัดการเรียนรู้รรบ้านปายอ

แผนการจัดการเรียนรู้ลูกเสือเอก Adventure Scout

ส่วนที่2ผลงานทางวิชาการ

ด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน nung.thanongsak.maths

ผศดรธวัชชัยทุมทองรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นประธานเปิดการอบรมActiveLearning

ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมActive Learning สุทธิพงษ์ อุกฤษฏ์อัสดร

พาคิดพาทำSteamEducation1
ทำไมการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแปลง
การศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรถึงจะรอด

พาคิด+พาทำ Steam Education 1 jt2554

portforiopimanong

portforio pimanong Fern Pitpim

รายงานการอบรมการอ่าน290165สุกัญญาบุญญารัตน์ณัฐวรินทร

รายงานการอบรมการอ่าน290165สุกัญญา- บุญญารัตน์-ณัฐวรินทร PUCRAB

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้Activelearningรุ่นที่21

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active learning รุ่นที่ 2 1 compservice

04ครูพะเยาว์

1.PA มาตราตัวสะกดป.2 ครูพะเยาว์ นิรัช เพชรพรรณ

2212รายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบActiveLearningด้วยการใช้สื่อออนไลน์

2.2.12 รายงานโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบActive Learning ด้วยการใช้สื่อออนไลน์ supinya.sathuwan

1 2
Publish Your Own Magazine Today Let's Go
All online flipping magazines about Active learning education on this page are uploaded by registered publishers such as:
yungying.kanokkarn, total 1 publications, featured content EDUCATION 4.0
primprao55, total 17 publications, featured content การพัฒนาตนเองครูพริ้มเพรา ทองสุข
KruChaiwat, total 46 publications, featured content Best Practice อ.ไชยพัฒน์ นัยเนตร
jt2554, total 97 publications, featured content รายงานการออกแบบการเรียนรู้ สู่โครงงานอย่างง่ายหน้าเดียว
som.phuket2524, total 10 publications, featured content ข้อมูลทั่วไป 3 ใส่ QR code

No download, installation, or payment required. Click and start reading amazing digital magazines relating to Active learning education. You can create a digital magazine like this too. All it really takes is a few moments to upload your Active learning education PDF, publish it as-is, or customize it to your liking. Share your newly created flipbook with the world through link/embed code. It's easy and fast!

Recommendation for you