Read Publications Online For Free

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอนครั้งที่11ตุลาคม256431มีนาคม2564ตามแบบประเมินว232564

รายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ครั้งที่ 1 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 ตามแบบประเมิน ว23/2564 ครูศรีอุดร ล้านสาวงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค

Week4วิธีการสอนพฤติกรรมออกแบบกิจกรรมวัดผล30465นศ

Week 4-วิธีการสอน พฤติกรรม-ออกแบบกิจกรรม-วัดผล 30-4-65-นศ technoamp

รายงานการออกแบบการเรียนรู้สู่โครงงานอย่างง่ายหน้าเดียวProjectBasedLearningPBL12ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผลงานที่เกิดจากการจัดอบรมให้แก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบGoogleMeetในวันที่17สิงหาคม2564จำนวน6ชั่วโมงและปฏิบัติการจัดทำผลงานระหว่างวันที่1728สิงหาคม2564เนื้อหาการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยStep110การออกแบบการเรียนรู้ActiveLearningตามหลัก“ศาสตร์พระราชา”ธรรมชาติรายวิชาโครงงานอย่างง่ายหน้าเดียวทักษะในศตวรรษที่21PatternBasedLearningPBL1และProjectBasedLearningPBL2เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปและรายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำข้อมูลการดำเนินการปัญหาและข้อเสนอแนะสู่การวิเคราะห์ผลเพื่อวางแผนการปรับปรุงพัฒนาการจัดอบรมในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณอาจารย์ครรชิตมนูญผลท่านวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมขอขอบพระคุณเจ้าของผลงานทุกท่านที่นำมาใช้ในการจัดทำรายงานและขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ย

รายงานการออกแบบการเรียนรู้ สู่โครงงานอย่างง่ายหน้าเดียว jt2554

ตัวชี้วัด32ปี2561

ตัวชี้วัด 3.2 ปี2561 krootapaw paradee

MiraCostaCollege20212022Catalog

MiraCosta College 2021-2022 Catalog MiraCosta College

วรพัฒน์สารฉบับที่46ปีการศึกษา22564

วรพัฒน์สารฉบับที่ 46 ADMIN โรงเรียนวรพัฒน์

วรพัฒน์สารฉบับที่4622565

วรพัฒน์สารฉบับที่ 46 ADMIN โรงเรียนวรพัฒน์

FDPLearntoTeachHandbook

FDP - Learn to Teach Handbook trupthi gowda

EpicTheLeadingDigitalLibraryforKidsUnlimitedAccessto40000oftheBestChildrensBooksLearningVideos

Epic The Leading Digital Library for Kids Unlimited Access to 40,000 of the Best Children's Books & Learning Videos Alexis VENTURA

Activelearningสู่สมรรถนะศตวรรษที่21ปทุมธานี28มีนา

Active learning สู่สมรรถนะ ศตวรรษที่ 21 ปทุมธานี 28 มีนา Wan Piti

เอกสารประกอบแบบประเมินคัดเลือกบรรณารักษ์ดีเด่นปี64

เอกสารประกอบแบบประเมินคัดเลือกบรรณารักษ์ดีเด่น ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

TEIPosCareerLifeNFD

TEI_Pos_Career_Life_NFD rdhammett

220425TEICertifcationNotes

220425_TEI Certifcation_Notes rdhammett

MATERIPELAYANANKEFARMASIANKELASXII

MATERI PELAYANAN KEFARMASIAN KELAS XII dian dewi

ผักสลัดreport230422

PDCA ผักสลัด report lawanwijarn4

Haitian Creole Lessons For Advanced & Beginner Speakers: Group & Private Classes francis

รายงานการศึกษาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ในสถานการณ์Covid

รายงานการศึกษาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ในสถานการณ์ Covid Wan Piti

ConceptualizingandmeasuringsocialandemotionallearningAsystematicreview

Conceptualizing and measuring social and emotional learning A systematic review Safiratul Aisyah

Effectiveuniversalschoolbasedsocialandemotionallearning

Effective universal school-based social and emotional learning Safiratul Aisyah

มปลาย

ม.ปลาย kanokkanny1995

มต้น

ม.ต้น kanokkanny1995

Dual-Language Software Features 9,700 Activities For Child Literacy Development francis

ข้อมูลทั่วไป3ใส่QRcode

ข้อมูลทั่วไป 3 ใส่ QR code som.phuket2524

ระบบประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มสภาพอารมณ์ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบอัตโนมัติsig

ระบบประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มสภาพอารมณ์ของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบอัตโนมัติ-sig apiwatdara09

SARปีการศึกษา๒๕๖๔โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง

SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง Nattinan Simpha

Get The Best Additional Learning Support For SATs & SSATs With Kelly Frindell francis

ข่าวรอบสัปดาห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับที่16วันที่1824เมษายน2565

ข่าวรอบสัปดาห์ cmuccarc

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยกับBigDataและMachineLearning

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยกับBig DataและMachine Learning 3Hmoob Start Up

GD58201W1หมู่3Ebookรวมสรุปบทความค้นคว้า

GD58201-W1-หมู่ 3 E-book รวมสรุปบทความค้นคว้า technoamp

Help Your Child Pass Their SAT & ACT English Tests With These Baldwin, NY Online Private Tutors francis

NewVentureCreationthroughProjectBasedLearning

Project-Based Learning StartupCell Classroom

SelfEfficacyEducationAspects

Self-Efficacy_Education Aspects meirandaayu

LanguageandCognitioninBilingualsandMultilingualsAnIntroduction

Language and Cognition in Bilinguals and Multilinguals_ An Introduction fauliamuthmainah

CUMCASEMIIIIntroductiontoMachineLearningSecondDraft1converted

CU-MCA-SEM III-Introduction to Machine Learning - Second Draft 1-converted Teamlease Edtech Ltd Amita Chitroda

TravelodgeAspireLevel3Level4Guide

Travelodge Aspire Level 3 & Level 4 Guide LifetimeDesign

StoryBasedLearningMethod

Story Based Learning Method Arzu Ay

แบบประเมินออนไลน์

แบบประเมินออนไลน์ annnatchanok19

MIDASLearningBrochure22

MIDAS Learning Brochure 22 mari

Theoriesofpsychotherapyandcounselingconceptsandcases

Theories of psychotherapy and counseling concepts and cases fauliamuthmainah

Publish Your Own Magazine Today Let's Go
All online flipping magazines about Learning magazine on this page are uploaded by registered publishers such as:
ครูศรีอุดร ล้านสาวงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาค, total 5 publications, featured content รายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ครั้งที่ 1 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 ตามแบบประเมิน ว23/2564
technoamp, total 87 publications, featured content Week 4-วิธีการสอน พฤติกรรม-ออกแบบกิจกรรม-วัดผล 30-4-65-นศ
jt2554, total 97 publications, featured content รายงานการออกแบบการเรียนรู้ สู่โครงงานอย่างง่ายหน้าเดียว
krootapaw paradee, total 41 publications, featured content ตัวชี้วัด 3.2 ปี2561
MiraCosta College, total 52 publications, featured content MiraCosta College 2021-2022 Catalog

No download, installation, or payment required. Click and start reading amazing digital magazines relating to Learning magazine. You can create a digital magazine like this too. All it really takes is a few moments to upload your Learning magazine PDF, publish it as-is, or customize it to your liking. Share your newly created flipbook with the world through link/embed code. It's easy and fast!

Recommendation for you